مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمدرضا ملکی, سارا قدوسی مقدم
کلیدواژه ها : کارايى - اثربخشى - برون سپارى - داروخانه ى بيمارستان
: 7494
: 30
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: اقتصاد رقابتى، مراقب تهاى بهداشتى درمانى را ناچار به استفاده از رويکردها و ابزارهاى نوين مديريتى کرده است. يکياز مؤثرترين ابزارها برون سپارى است. برون سپارى فوايد بسيار دارد و راه حلى جهت گريز از محدوديت هاى مالى است وسرمايه گذارى کمترى نياز دارد.1384 بيمارستان فيروزگر استفاده کرده است. - روش بررسي: اين مطالع هى توصيفى - مقطعى و کاربردى از داده هاى سا ل هاى 86داده ها از طريق پرسشنامه، مصاحبه ى هدايت شده حضورى، مطالع هى اسناد مالى بيمارستان و نيز مستندات واحد آمار استخراجتحليل شده اند. Wilcoxon و t با آزمو نهاى SPSS و Excel و توسط نرم افزارهاييافته ها: با واگذارى داروخانه ماهيانه مبالغ بسيار در هزينه هاى پرسنلى و هزينه ى خريد دارو صرفه جويى شده است. بيمارستانماهيانه 100 ميليون ريال، بابت اجاره ى مکان داروخانه از شرکت تعاونى طرف قرارداد دريافت نموده است. تعداد پرسنل داروخانهاز 9 نفر به 14 نفر و سطح تحصيلات آنان نيز به ميزان قابل توجهى افزايش، زمان صرف شده روزانه توسط مدير کاهش و رضايتمسئولان بخش هاى درمانى بيمارستان افزايش يافته است، از ميان 19 فعاليت مورد بررسى در 10 مورد اختلاف معنى دار مى باشد.تعداد نسخه هاى پيچيده شده داروخانه نيز افزايش يافته است.نتيجه گيري: درکارايى و اثربخشى داروخانه بهبود حاصل شده که نشان مى دهد برو نسپارى فعاليتهاى داروخانه در بيمارستانفيروزگر موفقيت آميز بوده است.
نویسندگان: احمدرضا ایزدی
کلیدواژه ها : کليدواژهها الگوي تعالي سازمان - نتايج - بيمارستان - سازمان تأمين اجتماعي
: 10134
: 23
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه: مديران در سالهاي اخير به مسأله ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني توجه بيش تري نموده و استفاده از الگوي تعالي سازماني به منظور شناسايي ميزان دستيابي سازمانها به كيفيت، عملكرد برتر و ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به اهميت كيفيت و تعالي عملكرد با استقبال رو به رو شده است.هدف: مطالعه با هدف ارزيابي نتايج در دو بيمارستان منتخب تأمين اجتماعي استان تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي در سال 1384 در بيمارستان هاي البرز كرج و شهداي پانزده خرداد ورامين انجام شد. اين بيمارستانها گواهينامه ايزو 9001 را دريافت نمودهاند. ابزار گردآوري دادهها، پرسشنامه استاندارد الگوي تعالي سازماني بود كه طي جلسههاي كار گروهي و مصاحبه با مديران و با مراجعه به مستندات واحدهاي مختلف، بر اساس 4 معيار نتايج در بيمارستانهاي مورد مطالعه تكميل شد. يافتهها: بالاترين امتياز (%5/56) مربوط به معيار نتايج كليدي عملكرد و سپس نتايج مشتري (%1/46)، نتايج جامعه (%6/40) و نتايج كاركنان (%39) در بيمارستان پانزده خرداد بود. از 500 امتياز كل معيارهاي نتايج، امتياز بالاتر مربوط به بيمارستان ورامين با 1/236 امتياز و سپس بيمارستان البرز با 2/212 امتياز بود. نتيجهگيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد الگوي تعالي سازماني در برطرف كردن نارسايي موجود در بخش بهداشت و درمان از توانايي بالايي برخوردار باشد.
نویسندگان: شهرام توفیقی, محمدرضا ملکی
کلیدواژه ها : كليد واژه ها پزشك متخصص - پرستار - تخت فعال - منحني لورنز - ضريب جيني
: 15495
: 23
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: توزيع عادلانه خدمات سلامت هدف عمد هى تمام کشورهاى جهان است. هدف اين پژوهش مطالع هى توزيع نيروي– انسانى پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابط هى آن با تعداد تخت در بيمارستا نهاى دولتى در ايران ( 13851380 ) است.روش بررسي: اين پژوهش توصيفى - تحليلى و گذشته نگر بوده و داد هها با استفاده از نر مافزار اکسل پردازش و محاسبهشده، و تحليل آن با استفاده از منحنى لورنز و محاسبه شاخص جينى صورت گرفته است. براى ارتباط تعداد نيروهاى مذکوربا تعداد تخت فعال از روش رگرسيون خطى استفاده شده است.يافته ها: بيشترين و کمترين نسبت پزشک متخصص، پرستار، و تخت فعال به ده هزار نفرجمعيت درسالهاى مختلف دور هي،0.0874 ، 1385 براى پزشک متخصص به ترتيب برابر با 0.0876 - موردمطالعه محاسبه شد. ضريب جينى از سا لهاى 13800.0402 و در مورد ،0.0007 ،0.0002 ،0.0226 ،0.0094 ، 0.0520 و براى پرستار برابر با 0.0274 ،0.0951 ،0.0329 ،0.09090.084 بوده است. بين تعداد نيروى انسانى پزشک متخصص ،0.0212 ،0.0251 ،0.0208 ،0.0171 ، تخت فعال برابر با 0.024.(p= و پرستار با تعداد تخت فعال ارتباط معنادار مشاهده شد ( 0.001نتيجه گيري: توزيع عادلان هى پزشکان متخصص، پرستارو تخت فعال در بيمارستا نهاى دولتى ايران طبق ضريب جينيرعايت شده است.
: 10545
: 28
: 0
ایندکس شده در :

  چکيده

  زمينه و هدف : اندازهگيری و سنجش ميزان رهبری در صنعت بهداشت و درمان جهت تعيين عملکرد و تلاش برای بهبود و ارتقای آن در دوره معاصر امری ضروری است. يکی از الگوهای مطرح سنجش عملکرد در سطح جهانی، الگوی بالدريج است که در آن، بيشينه امتيازات به معيار رهبری اختصاص يافته است. هدف اين پژوهش ارزيابی عملکرد رهبری اورژانس بيمارستانهای حضرت رسول اکرم (ص) و فيروزگر بر اساس الگوی بالدريج بود.

  مواد و روشها: اين مطالعه به صورت مقطعی در اورژانس بيمارستانهای حضرت رسول اکرم(ص) و فيروزگر اجرا شد. گردآوری دادهها با پاسخگويی به سؤالهای نسخه 2007 و مقايسه با امتيازات معيارها در سالهای 1387-1386 انجام شد. عملکرد رهبری اورژانس بر اساس رويکرد، استقرار، يادگيری و يکپارچگی مورد ارزيابی قرار گرفت.

  يافتهها: رهبری اورژانس بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از 120 امتياز معيار رهبری، 25 (20%) و بيمارستان فيروزگر20 (16%) امتياز کسب نمودند.

  نتيجهگيری: رهبری سازمانهای مورد مطالعه در مراحل ابتدايی تعالی قرار دارد. با توجه به آن که در الگوی بالدريج از امتيازدهی برای ترسيم مسير رشد و تعالی در سازمانها استفاده میشود، پيشنهاد پژوهشگران، تداوم فرآيند بهبود مستمر و انجام خودارزيابیهای دورهای تا ارتقای جايگاه و تعالی عملکرد اورژانسهای مورد مطالعه است.

  واژههای کليدی: ارزيابی، رهبری، اورژانس، الگوی بالدريج