مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: احمدرضا ایزدی
کلیدواژه ها : کليدواژهها الگوي تعالي سازمان - نتايج - بيمارستان - سازمان تأمين اجتماعي
: 8057
: 23
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه: مديران در سالهاي اخير به مسأله ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني توجه بيش تري نموده و استفاده از الگوي تعالي سازماني به منظور شناسايي ميزان دستيابي سازمانها به كيفيت، عملكرد برتر و ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به اهميت كيفيت و تعالي عملكرد با استقبال رو به رو شده است.هدف: مطالعه با هدف ارزيابي نتايج در دو بيمارستان منتخب تأمين اجتماعي استان تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي در سال 1384 در بيمارستان هاي البرز كرج و شهداي پانزده خرداد ورامين انجام شد. اين بيمارستانها گواهينامه ايزو 9001 را دريافت نمودهاند. ابزار گردآوري دادهها، پرسشنامه استاندارد الگوي تعالي سازماني بود كه طي جلسههاي كار گروهي و مصاحبه با مديران و با مراجعه به مستندات واحدهاي مختلف، بر اساس 4 معيار نتايج در بيمارستانهاي مورد مطالعه تكميل شد. يافتهها: بالاترين امتياز (%5/56) مربوط به معيار نتايج كليدي عملكرد و سپس نتايج مشتري (%1/46)، نتايج جامعه (%6/40) و نتايج كاركنان (%39) در بيمارستان پانزده خرداد بود. از 500 امتياز كل معيارهاي نتايج، امتياز بالاتر مربوط به بيمارستان ورامين با 1/236 امتياز و سپس بيمارستان البرز با 2/212 امتياز بود. نتيجهگيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد الگوي تعالي سازماني در برطرف كردن نارسايي موجود در بخش بهداشت و درمان از توانايي بالايي برخوردار باشد.
نویسندگان: شهرام توفیقی, محمدرضا ملکی
کلیدواژه ها : كليد واژه ها پزشك متخصص - پرستار - تخت فعال - منحني لورنز - ضريب جيني
: 12292
: 23
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: توزيع عادلانه خدمات سلامت هدف عمد هى تمام کشورهاى جهان است. هدف اين پژوهش مطالع هى توزيع نيروي– انسانى پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابط هى آن با تعداد تخت در بيمارستا نهاى دولتى در ايران ( 13851380 ) است.روش بررسي: اين پژوهش توصيفى - تحليلى و گذشته نگر بوده و داد هها با استفاده از نر مافزار اکسل پردازش و محاسبهشده، و تحليل آن با استفاده از منحنى لورنز و محاسبه شاخص جينى صورت گرفته است. براى ارتباط تعداد نيروهاى مذکوربا تعداد تخت فعال از روش رگرسيون خطى استفاده شده است.يافته ها: بيشترين و کمترين نسبت پزشک متخصص، پرستار، و تخت فعال به ده هزار نفرجمعيت درسالهاى مختلف دور هي،0.0874 ، 1385 براى پزشک متخصص به ترتيب برابر با 0.0876 - موردمطالعه محاسبه شد. ضريب جينى از سا لهاى 13800.0402 و در مورد ،0.0007 ،0.0002 ،0.0226 ،0.0094 ، 0.0520 و براى پرستار برابر با 0.0274 ،0.0951 ،0.0329 ،0.09090.084 بوده است. بين تعداد نيروى انسانى پزشک متخصص ،0.0212 ،0.0251 ،0.0208 ،0.0171 ، تخت فعال برابر با 0.024.(p= و پرستار با تعداد تخت فعال ارتباط معنادار مشاهده شد ( 0.001نتيجه گيري: توزيع عادلان هى پزشکان متخصص، پرستارو تخت فعال در بيمارستا نهاى دولتى ايران طبق ضريب جينيرعايت شده است.
: 6826
: 2
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: آزاده فاتح پناه, محمود رضا گوهری
کلیدواژه ها : واژگان كليدي ارزيابي عملكرد - مالكوم بالدريج - بیمارستان آموزشی - الگوی تعالی سازمان
: 8266
: 88
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهسابقه و هدف: در دنياي پرتحول و پررقابت امروزي، توجه به كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن از جمله عوامل تعيين كننده در تحقق برنامه هاي توسعه اي و رقابتي به شمار مي آيند. ارزيابي عملكرد روشي جامع نگر بوده كه كليه عوامل درگير در كار سازمان را تحت مديريت قرار مي دهد تا در نهايت عملكرد مطلوبي به دست آيد. لذا اين تحقيق در سال 1386در بيمارستان هاشمي نژاد تهران انجام گرفت. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي با استفاده از چك ليست استاندارد الگوي جهاني مالكوم بالدريج، عملكرد بيمارستان شهيد هاشمي نژاد توسط مصاحبه با مديران ارشد بيمارستان، مشاهده مستندات و تكميل چك ليست هاي مربوطه ارزيابي شد و درصد امتياز كسب شده از كل امتياز 7 معيار مربوطه ارائه گرديد. يافته ها: اين بيمارستان از مجموع1000 امتياز كل اين الگو، 426 (6/42 درصد) امتياز را كسب كرد. از اين 426 امتياز، 46 امتياز (38 درصد حداكثر امتياز ممكن) مربوط به معيار رهبري، 38 امتياز (44 درصد) مربوط به معيار برنامه ريزي استراتژيك، 41 امتياز (50 درصد) مربوط به معيار تمركز بر بيماران و ساير مشتريان، 40 امتياز (44 درصد) مربوط به معيار سنجش، تحليل و مديريت اطلاعات، 43 امتياز (51 درصد) مربوط به تمركز بر كاركنان، 33 امتياز (39 درصد) مربوط به مديريت فرآيند و 185 امتياز (41 درصد) مربوط به معيار نتايج عملكرد سازماني بود. نتيجه گيري: با توجه به اينكه عملكرد اين بيمارستان در رده متوسط قرار مي گيرد، توجه هر چه بيشتر به مديريت درمان در اين بيمارستان الزامي است. لذا، تدوين برنامه اي كارا و اثربخش جهت ارتقاء عملكرد در اين بيمارستان ضروري است. در ضمن به نظر مي رسد، الگوي بالدريج، مي تواند به عنوان الگويي جامع براي ارزيابي عملكرد موسسات درماني مورد استفاده قرار گيرد. واژگان كليدي: ارزيابي عملكرد، مالكوم بالدريج، بيمارستان آموزشي، الگوي تعالي سازمان