مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: آزاده فاتح پناه, محمود رضا گوهری
کلیدواژه ها : واژگان كليدي ارزيابي عملكرد - مالكوم بالدريج - بیمارستان آموزشی - الگوی تعالی سازمان
: 10218
: 88
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهسابقه و هدف: در دنياي پرتحول و پررقابت امروزي، توجه به كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن از جمله عوامل تعيين كننده در تحقق برنامه هاي توسعه اي و رقابتي به شمار مي آيند. ارزيابي عملكرد روشي جامع نگر بوده كه كليه عوامل درگير در كار سازمان را تحت مديريت قرار مي دهد تا در نهايت عملكرد مطلوبي به دست آيد. لذا اين تحقيق در سال 1386در بيمارستان هاشمي نژاد تهران انجام گرفت. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي با استفاده از چك ليست استاندارد الگوي جهاني مالكوم بالدريج، عملكرد بيمارستان شهيد هاشمي نژاد توسط مصاحبه با مديران ارشد بيمارستان، مشاهده مستندات و تكميل چك ليست هاي مربوطه ارزيابي شد و درصد امتياز كسب شده از كل امتياز 7 معيار مربوطه ارائه گرديد. يافته ها: اين بيمارستان از مجموع1000 امتياز كل اين الگو، 426 (6/42 درصد) امتياز را كسب كرد. از اين 426 امتياز، 46 امتياز (38 درصد حداكثر امتياز ممكن) مربوط به معيار رهبري، 38 امتياز (44 درصد) مربوط به معيار برنامه ريزي استراتژيك، 41 امتياز (50 درصد) مربوط به معيار تمركز بر بيماران و ساير مشتريان، 40 امتياز (44 درصد) مربوط به معيار سنجش، تحليل و مديريت اطلاعات، 43 امتياز (51 درصد) مربوط به تمركز بر كاركنان، 33 امتياز (39 درصد) مربوط به مديريت فرآيند و 185 امتياز (41 درصد) مربوط به معيار نتايج عملكرد سازماني بود. نتيجه گيري: با توجه به اينكه عملكرد اين بيمارستان در رده متوسط قرار مي گيرد، توجه هر چه بيشتر به مديريت درمان در اين بيمارستان الزامي است. لذا، تدوين برنامه اي كارا و اثربخش جهت ارتقاء عملكرد در اين بيمارستان ضروري است. در ضمن به نظر مي رسد، الگوي بالدريج، مي تواند به عنوان الگويي جامع براي ارزيابي عملكرد موسسات درماني مورد استفاده قرار گيرد. واژگان كليدي: ارزيابي عملكرد، مالكوم بالدريج، بيمارستان آموزشي، الگوي تعالي سازمان
نویسندگان: محمدرضا ملکی, محمدصادق احمدی
کلیدواژه ها :
: 6964
: 47
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: در دنیاى متحول امروزى، کسب وکار تغییرات شگرفی را تجربه می کند. سیستم اطلاعات، به عنوان ابزارى در جهترسیدن به اهداف یک سازمان، از این تغییر مستثنی نبوده است. سازمان ها باید سیستم هاى اطلاعات درحال تغییرشان راچنان مدیریت کنند که هزینه هاى صرف شده را جبران کند و یک مزیت رقابتی در صنعت هم باشد. همراستایی استراتژى هاو اهداف سیستم اطلاعات با اهداف و راهبرد هاى کسب وکار امرى ضرورى تلقی می شود. سازمان هاى ارائه کننده ى سلامتنیز به دلیل نیاز مبرم به سیستم اطلاعات قدرتمند از این امر مستثنی نمی باشد.مرورى بر مطالعات: هدف فرایند همراستایی راهبرد ى، بهینه سازى هزینه و به کارگیرى مناسب سیستم اطلاعات درسازمان است. هدف مقاله حاضر بررسی مطالعات انجام شده بر روى فرایند همراستایی استراتژیک و شناسایی ابزارهاى ورویکردهاى مختلف آن جهت شناساندن به مدیران در صنعت بهداشت و درمان است.نتیجه گیري: این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه اى و اینترنتی انجام یافته است. همراستایی راهبردى فرایندى پویا وبلند مدت است که نیازمند همکارى و مشارکت هر دو بخش سازمان یعنی بخش سیستم اطلاعات سلامت و بخش اجرائیهسلامت است. در اجراى موفق فرایند همراستایی، برخوردارى از درک یکسان از فرایند همراستایی؛ و توجَه به ابعاد موجوددر این فرآیند و مدل هاى مورد استفاده نیز اهمیت دارد. فرهنگ سازى و ارتقاى آگاهی از متون همراستایی می تواند در اینامر راهگشا باشد.
: 10667
: 28
: 0
ایندکس شده در :

  چکيده

  زمينه و هدف : اندازهگيری و سنجش ميزان رهبری در صنعت بهداشت و درمان جهت تعيين عملکرد و تلاش برای بهبود و ارتقای آن در دوره معاصر امری ضروری است. يکی از الگوهای مطرح سنجش عملکرد در سطح جهانی، الگوی بالدريج است که در آن، بيشينه امتيازات به معيار رهبری اختصاص يافته است. هدف اين پژوهش ارزيابی عملکرد رهبری اورژانس بيمارستانهای حضرت رسول اکرم (ص) و فيروزگر بر اساس الگوی بالدريج بود.

  مواد و روشها: اين مطالعه به صورت مقطعی در اورژانس بيمارستانهای حضرت رسول اکرم(ص) و فيروزگر اجرا شد. گردآوری دادهها با پاسخگويی به سؤالهای نسخه 2007 و مقايسه با امتيازات معيارها در سالهای 1387-1386 انجام شد. عملکرد رهبری اورژانس بر اساس رويکرد، استقرار، يادگيری و يکپارچگی مورد ارزيابی قرار گرفت.

  يافتهها: رهبری اورژانس بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از 120 امتياز معيار رهبری، 25 (20%) و بيمارستان فيروزگر20 (16%) امتياز کسب نمودند.

  نتيجهگيری: رهبری سازمانهای مورد مطالعه در مراحل ابتدايی تعالی قرار دارد. با توجه به آن که در الگوی بالدريج از امتيازدهی برای ترسيم مسير رشد و تعالی در سازمانها استفاده میشود، پيشنهاد پژوهشگران، تداوم فرآيند بهبود مستمر و انجام خودارزيابیهای دورهای تا ارتقای جايگاه و تعالی عملکرد اورژانسهای مورد مطالعه است.

  واژههای کليدی: ارزيابی، رهبری، اورژانس، الگوی بالدريج

نویسندگان: شهرام توفیقی, محمدرضا ملکی
کلیدواژه ها : كليد واژه ها پزشك متخصص - پرستار - تخت فعال - منحني لورنز - ضريب جيني
: 15741
: 23
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: توزيع عادلانه خدمات سلامت هدف عمد هى تمام کشورهاى جهان است. هدف اين پژوهش مطالع هى توزيع نيروي– انسانى پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابط هى آن با تعداد تخت در بيمارستا نهاى دولتى در ايران ( 13851380 ) است.روش بررسي: اين پژوهش توصيفى - تحليلى و گذشته نگر بوده و داد هها با استفاده از نر مافزار اکسل پردازش و محاسبهشده، و تحليل آن با استفاده از منحنى لورنز و محاسبه شاخص جينى صورت گرفته است. براى ارتباط تعداد نيروهاى مذکوربا تعداد تخت فعال از روش رگرسيون خطى استفاده شده است.يافته ها: بيشترين و کمترين نسبت پزشک متخصص، پرستار، و تخت فعال به ده هزار نفرجمعيت درسالهاى مختلف دور هي،0.0874 ، 1385 براى پزشک متخصص به ترتيب برابر با 0.0876 - موردمطالعه محاسبه شد. ضريب جينى از سا لهاى 13800.0402 و در مورد ،0.0007 ،0.0002 ،0.0226 ،0.0094 ، 0.0520 و براى پرستار برابر با 0.0274 ،0.0951 ،0.0329 ،0.09090.084 بوده است. بين تعداد نيروى انسانى پزشک متخصص ،0.0212 ،0.0251 ،0.0208 ،0.0171 ، تخت فعال برابر با 0.024.(p= و پرستار با تعداد تخت فعال ارتباط معنادار مشاهده شد ( 0.001نتيجه گيري: توزيع عادلان هى پزشکان متخصص، پرستارو تخت فعال در بيمارستا نهاى دولتى ايران طبق ضريب جينيرعايت شده است.