مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: شهرام توفیقی, محمدرضا ملکی
کلیدواژه ها : كليد واژه ها پزشك متخصص - پرستار - تخت فعال - منحني لورنز - ضريب جيني
: 18512
: 23
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: توزيع عادلانه خدمات سلامت هدف عمد هى تمام کشورهاى جهان است. هدف اين پژوهش مطالع هى توزيع نيروي– انسانى پزشک متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابط هى آن با تعداد تخت در بيمارستا نهاى دولتى در ايران ( 13851380 ) است.روش بررسي: اين پژوهش توصيفى - تحليلى و گذشته نگر بوده و داد هها با استفاده از نر مافزار اکسل پردازش و محاسبهشده، و تحليل آن با استفاده از منحنى لورنز و محاسبه شاخص جينى صورت گرفته است. براى ارتباط تعداد نيروهاى مذکوربا تعداد تخت فعال از روش رگرسيون خطى استفاده شده است.يافته ها: بيشترين و کمترين نسبت پزشک متخصص، پرستار، و تخت فعال به ده هزار نفرجمعيت درسالهاى مختلف دور هي،0.0874 ، 1385 براى پزشک متخصص به ترتيب برابر با 0.0876 - موردمطالعه محاسبه شد. ضريب جينى از سا لهاى 13800.0402 و در مورد ،0.0007 ،0.0002 ،0.0226 ،0.0094 ، 0.0520 و براى پرستار برابر با 0.0274 ،0.0951 ،0.0329 ،0.09090.084 بوده است. بين تعداد نيروى انسانى پزشک متخصص ،0.0212 ،0.0251 ،0.0208 ،0.0171 ، تخت فعال برابر با 0.024.(p= و پرستار با تعداد تخت فعال ارتباط معنادار مشاهده شد ( 0.001نتيجه گيري: توزيع عادلان هى پزشکان متخصص، پرستارو تخت فعال در بيمارستا نهاى دولتى ايران طبق ضريب جينيرعايت شده است.
: 9708
: 2
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محمدرضا ملکی, محمدصادق احمدی
کلیدواژه ها :
: 8128
: 47
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: در دنیاى متحول امروزى، کسب وکار تغییرات شگرفی را تجربه می کند. سیستم اطلاعات، به عنوان ابزارى در جهترسیدن به اهداف یک سازمان، از این تغییر مستثنی نبوده است. سازمان ها باید سیستم هاى اطلاعات درحال تغییرشان راچنان مدیریت کنند که هزینه هاى صرف شده را جبران کند و یک مزیت رقابتی در صنعت هم باشد. همراستایی استراتژى هاو اهداف سیستم اطلاعات با اهداف و راهبرد هاى کسب وکار امرى ضرورى تلقی می شود. سازمان هاى ارائه کننده ى سلامتنیز به دلیل نیاز مبرم به سیستم اطلاعات قدرتمند از این امر مستثنی نمی باشد.مرورى بر مطالعات: هدف فرایند همراستایی راهبرد ى، بهینه سازى هزینه و به کارگیرى مناسب سیستم اطلاعات درسازمان است. هدف مقاله حاضر بررسی مطالعات انجام شده بر روى فرایند همراستایی استراتژیک و شناسایی ابزارهاى ورویکردهاى مختلف آن جهت شناساندن به مدیران در صنعت بهداشت و درمان است.نتیجه گیري: این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه اى و اینترنتی انجام یافته است. همراستایی راهبردى فرایندى پویا وبلند مدت است که نیازمند همکارى و مشارکت هر دو بخش سازمان یعنی بخش سیستم اطلاعات سلامت و بخش اجرائیهسلامت است. در اجراى موفق فرایند همراستایی، برخوردارى از درک یکسان از فرایند همراستایی؛ و توجَه به ابعاد موجوددر این فرآیند و مدل هاى مورد استفاده نیز اهمیت دارد. فرهنگ سازى و ارتقاى آگاهی از متون همراستایی می تواند در اینامر راهگشا باشد.
نویسندگان: احمدرضا ایزدی
کلیدواژه ها : کليدواژهها الگوي تعالي سازمان - نتايج - بيمارستان - سازمان تأمين اجتماعي
: 11824
: 23
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه: مديران در سالهاي اخير به مسأله ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني توجه بيش تري نموده و استفاده از الگوي تعالي سازماني به منظور شناسايي ميزان دستيابي سازمانها به كيفيت، عملكرد برتر و ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به اهميت كيفيت و تعالي عملكرد با استقبال رو به رو شده است.هدف: مطالعه با هدف ارزيابي نتايج در دو بيمارستان منتخب تأمين اجتماعي استان تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي در سال 1384 در بيمارستان هاي البرز كرج و شهداي پانزده خرداد ورامين انجام شد. اين بيمارستانها گواهينامه ايزو 9001 را دريافت نمودهاند. ابزار گردآوري دادهها، پرسشنامه استاندارد الگوي تعالي سازماني بود كه طي جلسههاي كار گروهي و مصاحبه با مديران و با مراجعه به مستندات واحدهاي مختلف، بر اساس 4 معيار نتايج در بيمارستانهاي مورد مطالعه تكميل شد. يافتهها: بالاترين امتياز (%5/56) مربوط به معيار نتايج كليدي عملكرد و سپس نتايج مشتري (%1/46)، نتايج جامعه (%6/40) و نتايج كاركنان (%39) در بيمارستان پانزده خرداد بود. از 500 امتياز كل معيارهاي نتايج، امتياز بالاتر مربوط به بيمارستان ورامين با 1/236 امتياز و سپس بيمارستان البرز با 2/212 امتياز بود. نتيجهگيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد الگوي تعالي سازماني در برطرف كردن نارسايي موجود در بخش بهداشت و درمان از توانايي بالايي برخوردار باشد.